Školský internát pri SZŠ-EK Nové Zámky

Oznam o spôsobe platby za stravu a ubytovanie v školskom roku 2016/2017

Spôsob platenia za stravu v školskej jedálni a za ubytovanie v školskom internáte je nasledovný:

1. Stravovanie

Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni
- sa prihlásia u vedúcej školskej jedálne, kde dostanú tlačivo „Prihláška na stravovanie“
- a dajú trvalý príkaz do banky (na obmedzený čas od augusta do mája) na číslo účtu SK 69 8180 0000 0070 0031 3172

a) ak nie sú ubytovaní v školskom internáte na sumu 27,80 €
b) ak sú ubytovaní v školskom internáte na sumu 64 €.

  • Variabilným symbolom je rodné číslo žiaka a ako účel platby je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka (nie rodiča), za ktorého je platba uskutočnená.
  • Za stravu sa platí vopred, takže do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci (napr. za mesiac september do 15. augusta a pod.).
  • Preplatky sa budú vracať až po skončení školskej dochádzky, alebo pri trvalom ukončení odberu stravy na účet, z ktorého sa platba uskutočnila.
  • Odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred (do 7.30 h), pri hromadných školských akciách týždeň vopred osobne, alebo telefonicky na t. č. 035/6400 800.
  • Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Čipový systém

  • Každý nový stravník si jednorázovo zakúpi čipovú kartu v cene 3,-€/ks na začiatku mesiaca september. Karta je neprenosná a oprávňuje stravníka na odber jedného jedla.
  • Pri strate karty si musí zakúpiť novú kartu.
  • Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalom ukončení odberu stravy, stravník odovzdá nepoškodenú, nepopísanú čipovú kartu vedúcej školskej jedálne, ktorá mu vráti zálohovú platbu.

2. Ubytovanie

Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte
- dajú trvalý príkaz na sumu 17 € na číslo účtu SK 38 8180 0000 0070 0031 3148.

  • Variabilným symbolom je rodné číslo žiaka a ako účel platby je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka (nie rodiča), za ktorého je platba uskutočnená.
  • Za ubytovanie sa platí vopred, takže do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci (napr. za mesiac september do 15. augusta a pod.).

Helena Rišňovská
vedúca školskej jedálne